Avís legal

Benvingut al lloc web de Guadatel

Per donar compliment al que es disposa en la normativa aplicable en matèria de serveis de societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:


Titular: Guadatel, S.A
C.I.F.: A-41414145
Domicili: Pastor i Landero, 19 - 41001 Sevilla
Contacto: Telf. (+34) 954 56 25 40; fax. (+34) 954 56 25 82.
Correu electrònic: buzon@guadaltel.com
Dades Registrals: Registre Mercantil. Tom 1274, foli 21, fulla ES 1266, Inscripció 1ª.

1.- Condicions d'ús

Les presents condicions regulen l'ús del lloc web on es facilita al públic informació relativa als serveis de Guadatel, S.A.. Li preguem llegeixi detingudament la informació que li facilitem. El fet d'accedir a aquest lloc web i utilitzar els materials continguts en ella implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes condicions. Guadatel, S. a. es reserva el dret de denegar, suspendre, interrompre o cancel·lar l'accés o la utilització, total o parcialment, d'aquest lloc web a aquells usuaris o visitants del mateix que incompleixin qualsevol de les condicions previstes en aquest Avís Legal.

Aquest lloc web conté materials, com a articles, estudis, descripció de projectes, preparats per Guadatel, S. a. amb finalitats únicament informatives. Guadatel, S. a. li informa que aquests materials poden ser modificats, desenvolupats o actualitzats a qualsevol moment sense notificació prèvia.

2.- Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

© 2018 Guadatel, S. a., S.A. Tots els drets reservats.

La totalitat del contingut d'aquest lloc web, entenent per contingut a titulo merament enunciatiu, textos, imatges, fitxers, fotografies, logotips, gràfics, marques, icones, combinacions de colors, o qualsevol altre element, la seva estructura i disseny, la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, i el programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis fonts necessaris per al seu funcionament, accés i utilització, estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual, titularitat de Guadatel, S.A. o de tercers, sense que puguin entendre's cedits els drets d'explotació sobre els mateixos més enllà de l'estrictament necessari per al correcte ús del lloc web.

En particular, queden prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d'aquest lloc web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats si intervé l'autorització expressa de Guadatel, S.A. i sempre que es faci referència a la titularitat de Guadatel, S. a. dels indicats drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda així mateix prohibit descompilar, desencadellar, realitzar enginyeria inversa, sublicenciar o transmetre de qualsevol manera, traduir o realitzar obres derivades dels programes d'ordinador necessaris per al funcionament, accés i utilització d'aquest lloc web i dels serveis en ell continguts, així com realitzar, respecte a tot o part de tals programes, qualssevol dels actes d'explotació descrits en el paràgraf anterior. L'usuari del lloc web haurà d'abstenir-se en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en el mateix.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Guadatel, S.A. o de tercers, sense que pugui entendre's que l'accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

3.- Hiperenlaces

Els hiperenlaces o links que conté aquest lloc web poden conduir a l'usuari a altres llocs i pàgines web gestionats per tercers, sobre les quals Guadalte lno exerceix cap tipus de control, per la qual cosa Guadatel, S. a. no respon ni dels continguts ni de l'estat d'aquests llocs i pàgines web, i l'accés a les mateixes a través d'aquest lloc web tampoc implica que Guadatel, S. a. recomani o aprovi els seus continguts.

4.- Modificacions

Amb la finalitat de millorar el lloc web, Guadatel, S. a. es reserva el dret, a qualsevol moment i sense prèvia notificació, a modificar, ampliar o suspendre temporalment la presentació, configuració, especificacions tècniques i serveis del lloc web, de forma unilateral.

Així mateix es reserva el dret de modificar a qualsevol moment les presents condicions d'ús així com qualssevol altres condicions particulars.

5.- Exclusió de responsabilitat

Qui utilitza aquest lloc web, ho fa pel seu propi compte i risc. Guadatel, S. a., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants no es responsabilitzen dels errors o omissions dels quals poguessin emmalaltir els continguts aquest lloc web o altres continguts als quals es pugui accedir a través de la mateixa. Guadatel, S. a., els seus socis, col·laboradors, empleats i representants tampoc podran ser considerats responsables per qualssevol danys derivats de la utilització d'aquest lloc web, ni per qualsevol actuació realitzada sobre la base de la informació que en ella es facilita.

La informació d'aquest lloc web es proporciona sense garantia de cap classe, ni explícita ni implícita, i podrà canviar-se o actualitzar-se sense previ avís.

Guadatel, S. a. no garanteix l'absència de virus, cucs o altres elements informàtics lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l'usuari d'aquest lloc web. En conseqüència, Guadatel, S. a. no respon pels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l'usuari o a tercers. Així mateix no es responsabilitza ni garanteix la disponibilitat i continuïtat en l'accés a aquest lloc web o que el mateix estigui lliure d'errors, corresponent a l'usuari del lloc web, en qualsevol cas, l'obligació de disposar eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius o lesius.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Guadatel, S. a. pugui sofrir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per les presents condicions. L'usuari és conscient i accepta voluntàriament que l'ús de qualssevol continguts d'aquest lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

6.- Política de Privadesa

D'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d'ara endavant, LOPD), així com en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat per Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre (d'ara endavant, RLOPD), Guadaltel informa als usuaris d'aquest lloc web de la seva Política de Protecció de Dades, perquè aquests determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se li puguin requerir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels Serveis oferts.

Guadaltel es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, tenint a tot moment en compte els legítims interessos del consumidor o usuari. Certs serveis prestats en el lloc web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals.

6.1 Confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal dels Usuaris

Les dades personals recollides a través del lloc web per Guadaltel seran tractats de forma secreta i confidencial.

Guadaltel ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades de conformitat amb el que es disposa en el RLOPD. Malgrat això, l'Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables. Les dades personals recollits seran objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers automatitzats titularitat i responsabilitat de Guadaltel, que han estat degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades.

6.2 Finalitat de la recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personal

La recollida i tractament automatitzat de les dades de caràcter personals té com a finalitat la gestió, prestació, ampliació i millora dels serveis sol·licitats a cada moment per l'usuari i el seguiment de consultes plantejades pels usuaris.
Les dades personals que els Usuaris aportin a Guadaltel seran objecte de tractament amb la finalitat indicada en els corresponents formularis inscripció, per la qual cosa s'entén atorgat el consentiment pel nero fet de l'aportació dels mateixos.

L'Usuari garanteix que totes les dades aportades són veritables, exactes, complets i actualitzats, sent responsables de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l'incompliment de tal obligació, i es compromet a comunicar al Guadaltel els canvis que es produeixin en els mateixos. L'Usuari té dret a oposar-se al tractament de qualsevol de les seves dades que no siguin imprescindibles per a la celebració del contracte i a la seva utilització per a qualsevol finalitat diferent del manteniment de la seva relació contractual.

6.3 Drets dels Usuaris en relació a les seves dades personals

L'Usuari podrà exercir els seus drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició ('Drets ARC') en els termes legalment previstos havent de para això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a Guadaltel, C/Pastor i Landero 19 - 41001 Sevilla o enviant un missatge de correu electrònic a la següent adreça: buzon@guadaltel.com , indicant en tots dos casos el seu nom i cognoms, així com adjuntant fotocòpia del seu DNI.

7.- Legislació

Les presents condicions d'ús es regeixen en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació espanyola.