Central de Compres

Collage Central de Compras FEMP

Fecha: 

2014-2018

Descripción: 

La posada en funcionament de la Plataforma Electrònica que dóna suport a la Central de Contractació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) ha suposat un nou avanç en matèria de licitació electrònica i la tramitació electrònica dels expedients de contractació. La plataforma ha suposat importants beneficis per a les Entitats Locals adherides, que tramiten els seus Contractes Basats en els Acords marc articulats per la FEMP de manera electrònica.

La reducció en els terminis de tramitació dels Contractes Basats en els Acords marc és molt inferior a la tramitació de qualsevol altre expedient de contractació. El motiu no és un altre que, en aquest cas, el pes de la tramitació de l'expedient ho realitza la FEMP amb l'expedient Acord marc (redacció de plecs, anàlisis de les ofertes tècniques etc.). Per la seva banda, les EELL únicament han d'encarregar-se de donar d'alta del contracte basat, envíar d'invitacions, recepcionar les ofertes econòmiques i valorar-les.

En definitiva, la Plataforma electrònica de la Central de Contractació es converteix en l'eina fonamental tant per a la tramitació dels Acords marc per la FEMP, com per a la consulta dels mateixos per les EELL i la tramitació dels corresponents Contractes Basats en Acords marc en comptar amb procediments actualitzats i normalitzats, adaptats a la normativa vigent aplicable a la matèria.