RSC

En Guadaltel entenem la Responsabilitat Social Corporativa com el compromís de fer bé el nostre treball responent favorablement a les necessitats de la societat i que els seus treballadors tinguin una relació satisfactòria amb la companyia. L'activitat professional de Guadaltel repercuteix de manera positiva sobre el conjunt de la població gràcies als projectes desenvolupats per als nostres clients. Aquest benefici queda traduït en múltiples aspectes.

Amb els clients

Des de Guadaltel actuem amb responsabilitat des del punt de vista econòmic, social i mediambiental. Apliquem aquests criteris a totes les nostres activitats com a única manera de gestió.

logos_calidad_gtel_2017 copia.png

 

  • Guadaltel posseeix certificats UNE-EN ISO 9001:2015 de Sistemes de Gestió de la Qualitat, UNE-EN ISO 14001:2015 de Sistema de Gestió Ambiental, UNE 27001:2014 de Sistema de Gestió de Seguretat de la Informació, i la UNE-EN ISO 20000, de Gestió de Serveis TU.
  • Així mateix, Guadaltel ha rebut la certificació internacional CMMI (Capability Maturity Model Integration) en el Nivell 5 pels progressos escomesos en els seus processos de desenvolupament de programari al llarg dels últims mesos. Tant el certificat com la millora de processos que aquest comporta ens mantenen entre les primeres companyies TIC del mercat.
  • Els sistemes d'informació de Guadaltel, així com els serveis associats als mateixos (anàlisis, disseny, construcció i manteniment), han estat auditats i oposats conforme amb les exigències del RD 3/2010 de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.
  • Finalment, Guadaltel garanteix l'excel·lència en la Gestió de Projectes amb un equip de professionals que treballa sobre la metodologia PMBOK.


Amb les persones

iconos responsabilidad social corporativa de Guadaltel

BENEFICIS SOCIALS. La conciliació entre vida laboral i personal habilitant una sèrie de mesures que permeten a les treballadores i els treballadors desenvolupar la seva activitat professional en un entorn adaptat a les seves necessitats.

ESTABILITAT. Establim amb cada treballador/a un compromís d'estabilitat laboral que possibilita el seu desenvolupament professional.

DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL. Totes les persones que treballen en Guadaltel s'inscriuen dins d'un Pla de Carrera mitjançant el quin aniran adquirint progressivament un major grau de responsabilitat i autogestió en el desenvolupament de les seves tasques.

PLA DE FORMACIÓ. Procés de formació contínua personalitzat per a cada component de la nostra plantilla habilitant-los per a la correcta execució dels projectes més innovadors del mercat i sent contínua la seva revaloració per al seu acompliment professional.

PLA D'IGUALTAT. Guadaltel és una empresa compromesa amb l'establiment i desenvolupament de polítiques d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, així com en el foment de mesures per aconseguir la igualtat real en el si de l'empresa, establint la igualtat entre homes i dones com a principi bàsic i estratègic de la nostra política empresarial, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

En tots els àmbits de la nostra activitat, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, la conciliació, i en el nostre llenguatge i imatge corporativa, en Guadaltel assumim el principi d'igualtat entre dones i homes.